Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Środki unijne będą wspierały konkurencyjność i innowacyjność Mazowsza w skali kraju i Europy. Na inteligentny i zrównoważony rozwój, sprzyjający włączeniu społecznemu i wykorzystujący potencjał regionalnego rynku pracy przeznaczone zostanie 2,08 mld euro. Czyli na co właściwie?
• Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego
i innowacji
• Zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych (tzw. TIK)
• Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
• Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
• Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zarządzanie
ryzykiem
• Ochronę środowiska naturalnego i wspieranie efektywności
wykorzystywania zasobów
• Podniesienie jakości życia
• Promowanie zrównoważonego transportu
• Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników
• Wspieranie włączenia społecznego i walkę z ubóstwem
• Inwestowanie w edukację i uczenie się przez całe życie
• Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności
administracji publicznej.